Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       Бiлявенко Володимир Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНОФIЛЬТР»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03115 КИЇВ Серпова, буд. 11
4. Код за ЄДРПОУ 00306845
5. Міжміський код та телефон, факс (044)4232324 (044)4232325
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 12.11.2015 16.11.2015 фiзична особа 11111111 14.5879 0
Зміст інформації:
пакет акцiй зменшився з 15682 шт. на 15862 шт. до 0 шт.
2 12.11.2015 16.11.2015 фiзична особа 11111111 22.8633 37.4512
Зміст інформації:
пакет акцiй збiльшився з 24578 шт. на 15862 шт. до 40260 шт.