Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Володимир Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Фабрика технiчних тканин "Технофiльтр"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03115 м.Київ вул. Серпова, буд.11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00306845
5. Міжміський код та телефон, факс 0444243525 0444243525
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 11 111111 07.02.2019
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 000306845smida.gov.ua в мережі Інтернет 07.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 06.02.2019 Денисенко Ганна Вiкторiвна 11111111 8.7841 11.8233
Зміст інформації:
Дiя набуття вiдбулася прямо.Пакет акцiй збiльшився з9443шт. на 3267шт. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй складає 12710шт.