Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про суттєві події
Дата здійснення дії: 06.02.2019
Дата публікації 06.02.2019 13:02:43
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Серпова 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - директор. Тел: 452 02 72
E-mail* tehnofiltr@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНОФIЛЬТР»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03115, КИЇВ, Серпова, буд. 11
4. Код за ЄДРПОУ 00306845
5. Міжміський код та телефон, факс (044)4232324 (044)4232325
6. Електронна поштова адреса tehnofiltr@ukr.net
ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 05.02.2019 06.02.2019 фiзична особа 11111111 8.7841 11.8233
Зміст інформації:
пакет акцiй збiльшився з 9443 шт. на 3267 шт. до 12710 шт.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
ДИРЕКТОР
_________
(підпис)
___БІЛЯВЕНКО В.С.________
(ініціали та прізвище керівника)
М.П. ____06.02.2019___________
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Білявенко Володимир Станіславович