Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 10:44:36
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Серпова 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - директор. Тел: 424 35 25
E-mail* ftt@sws.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»
(ідентифікаційний код 00306845)
Повне найменування та місцезнаходження Товариства    Приватне акціонерне товариство «Фабрика технічних тканин «Технофільтр», 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів    28 квітня 2017 р. о 17.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення ремонтно-механічної майстерні,  кімната 7, перший поверх).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах    Початок реєстрації акціонерів – 16-00 год., закінчення реєстрації акціонерів – 16-50 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах    «20» березня 2017 р. станом на 24 годину
    
4. Перелік питань, що включаються до порядку денного
    1) Про обрання лічильної комісії.
    2) Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
    3) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
    4) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.
    5) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  2016р.
    6) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за  2016 р.
    7) Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016р.
    8) Про затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
9) Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 2016 р.

4.1. Проекти рішень з питань порядку денного
1. Обрати лічильну комісію в складі Єрофеєвої Людмили Іванівни
2. Обрати Голова зборів: Швиденко Олександр Сергійович; Секретар зборів: Кнуренко Ганна Вікторівна
3. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
3.1.    згідно закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
3.2.    рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок. Кількість голосів, при голосуванні за технічними питаннями, дорівнює кількості акцій, що належать акціонерам, які приймають участь у голосуванні;
3.3. Голосування з питань обрання осіб до складу органів товариства (наглядової ради, директора та ревізора) здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера  помножується  на  кількість  членів органу акціонерного товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
3.4.    встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови зборів та провести голосування. Після розгляду питань порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
3.5.    доповідь з питань порядку денного Зборів  - до 10 хв.;
3.6.    виступи з питань порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016рік., що додається до протоколу.
5. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік, що додається до протоколу.
6. Затвердити звіт ревізора Товариства за 2016р., що додається до протоколу.
7. Прибуток Товариства за 2016 рік направити на поповнення оборотних коштів Товариства.
8. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2016 р., що додаються до протоколу.
9. Затвердити договори (правочини), укладені Товариством в 2016 році згідно з Додатком до протоколу.

5. Адреса http://00306845.smida.gov.ua веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів    Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в кімнаті для переговорів у приміщенні адміністрації товариства на другому поверсі.  Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Данілова Наталія Михайлівна
Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у загальних зборах.


7. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника    Період
    Звітний (2016р.)    Попередній (2015р.)
Усього активів    30461    27319
Основні засоби    8442    8016
Довгострокові фінансові інвестиції        
Запаси    4759    5295
Сумарна дебіторська заборгованість    2991    3208
Грошові кошти та їх еквіваленти    4184    3176
Нерозподілений прибуток    25185    23350
Власний капітал    26898    25063
Статутний капітал    1290    1290
Довгострокові зобов'язання        
Поточні зобов'язання    3563    2456
Чистий прибуток (збиток)    1835    3239
Середньорічна кількість акцій (шт.)    107500    107500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    -    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    -    
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)    79    83

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
_________24.03.2017р._№ 57  Бюлетень Цінні папери України___________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:

Директор
ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»                     Білявенко В.С.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Білявенко Володимир Станіславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)