Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 16.03.2016 11:11:41
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Серпова 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - директор. Тел: 424 35 25
E-mail* ftt@sws.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»

(ідентифікаційний код 00306845)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

22 квітня 2016 р. о 17.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення ремонтно-механічної майстерні,  кімната 5, перший поверх).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів – 16-00 год., закінчення реєстрації акціонерів – 16-50 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

«18»  квітня 2016 р. станом на 24 годину

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1) Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

2) Про обрання лічильної комісії.

3) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

4) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

5) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  2015 р.

6) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за  2015 р.

7) Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 р.

8) Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

9) Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 2015 р.

10)  Про обрання членів Наглядової Ради.

11)  Про обрання виконавчого органу (Директора) Товариства.

12) Про  обрання  ревізора Товариства.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в  приміщенні приймальні, адміністрації товариства на першому поверсі.  Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Данілова Наталія Михайлівна

 

 

6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

 

Звітний (2015р.)

Попередній (2014р.)

Усього активів

27519

23591

Основні засоби

8016

5338

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

5295

3819

Сумарна дебіторська заборгованість

3208

2999

Грошові кошти та їх еквіваленти

3176

3994

Нерозподілений прибуток

23350

20111

Власний капітал

25063

21824

Статутний капітал

1290

1290

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2456

1767

Чистий прибуток (збиток)

3239

2126

Середньорічна кількість акцій (шт.)

107500

107500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

(осіб)

83

85

 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано _ в_бюлетені Цінні папери України № 48 від                             _____________________________________________________________________________17.03.2016року______

(дата, номер та найменування офіційного

друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:

 

Директор

ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»                                            Білявенко В.С.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Білявенко Володимир Станіславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2016
(дата)