Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2015
Дата публікації 18.03.2015 10:45:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Серпова 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - директор. Тел: 424 35 25
E-mail* kf8@sws.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери! Приватне акціонерне товариство «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» (ідентифікаційний код 00306845) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 р. о 17.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення виробничо-адмінстративного корпусу, кімната 103, перший поверх). Початок реєстрації акціонерів – 16-00 год., закінчення реєстрації акціонерів – 16-50 год., початок зборів – 17-00 год. Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «20» квітня 2015 р. станом на 24 годину. Порядок денний1 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» що призначені на 24 квітня 2015 р. 1. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства. 2. Про обрання лічильної комісії. 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 2014 р. 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 р. 7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 р. 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 9. Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 2014 р. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» (тис.грн.) Найменування показника Період Звітний (2014р.) Попередній (2013р.) Усього активів 23591,0 20526,0 Основні засоби 5338 4533 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 3819 2975 Сумарна дебіторська заборгованість 2999 1984 Грошові кошти та їх еквіваленти 3994 5110 Нерозподілений прибуток 20111 17985 Власний капітал 21824 19698 Статутний капітал 1290 1290 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 1767 828 Чистий прибуток (збиток) 2126 3021 Середньорічна кількість акцій (шт.) 107500 107500 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88585858585 92 Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в кімнаті для переговорів у приміщенні адміністрації товариства на другому поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Данілова Наталія Михайлівна. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні: Директор ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» Білявенко В.С.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Білявенко Володимир Станіславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2015
(дата)