Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 02.04.2014
Дата публікації 02.04.2014 10:35:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Серпова 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - директор. Тел: 424 35 25
E-mail* kf8@sws.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» (ідентифікаційний код 00306845) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 р. о 17.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення виробничо-адмінстративного корпусу, кімната 37, перший поверх). Початок реєстрації акціонерів – 16-00 год., закінчення реєстрації акціонерів – 16-50 год., початок зборів – 17-00 год.
Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у загальних зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «21» квітня 2014 р. станом на 24 годину.
Порядок денний
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»
що призначені на 25 квітня 2014 р.

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 2013 р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 р.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 р.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
9. Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 2013 р.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний (2013р.) Попередній (2012р.)
Усього активів 20526,0 17874,0
Основні засоби 4533 3805,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2975 3103,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1984 2441,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 5110 3096,0
Нерозподілений прибуток 17985 14964,0
Власний капітал 19698 16677,0
Статутний капітал 1290 1290,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 828 1197,0
Чистий прибуток (збиток) 3021 4044,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107500 107500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 92 96

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в кімнаті для переговорів у приміщенні адміністрації товариства на другому поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Данілова Н.М..
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Білявенко Володимир Станіславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.04.2014
(дата)