Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2013
Дата публікації 29.04.2013 16:29:43
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "ТЕХНОФІЛЬТР"
Юридична адреса* 03115, м. Київ, вул. Серпова. 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - Директор. Тел: 0444242324
E-mail* market@filters.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2013р. о 17.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення виробничо-адмінстративного корпусу, кімната 103, перший поверх). Початок реєстрації акціонерів – 16-00 год., закінчення реєстрації акціонерів –
16-50 год., початок зборів – 17-00 год.
Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у загальних зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «22» квітня 2013 р. станом на 24 годину.
Порядок денний
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»
що призначені на 26 квітня 2013 р.
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 2012 р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2012 р.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 р.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
9. Про відкликання (припинення повноважень) членів наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової Ради.
11. Про визначення умов виконання обов’язків членами наглядової ради товариства та встановлення розміру винагороди членів наглядової ради;
12. Про відкликання (припинення повноважень) виконавчого органу (Директора) Товариства.
13. Про обрання виконавчого органу (Директора) Товариства.
14. Про відкликання (припинення повноважень) ревізора Товариства.
15. Про обрання ревізора Товариства.
16. Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 2012 р.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»

Найменування показника Період
Звітний (2012р.) Попередній (2011р.)
Усього активів 17874,0 15331,0
Основні засоби 3805,0 3427,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3103,0 4163,0
Сумарна дебіторська заборгованість 2441,0 1256,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3096,0 2869,0
Нерозподілений прибуток 14964,0 10920,0
Власний капітал 16677,0 12633,0
Статутний капітал 1290,0 1290,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1197,0 2698,0
Чистий прибуток (збиток) 4044,0 3742,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107500 107500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 96 98

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в кімнаті для переговорів у приміщенні адміністрації товариства на другому поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Данілова Н.М.
Директор
ПрАТ «Фабрика технічних
тканин «Технофільтр»
Кнуренко О.С.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів опубліковано в газетах «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 від 15.03.2013р. та «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 51 від 15.03.2013р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Білявенко Володимир Станіславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.04.2013
(дата)