Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.07.2012
Дата публікації 10.07.2012 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "ТЕХНОФІЛЬТР"
Юридична адреса* 03115, м. Київ, вул. Серпова. 11
Керівник* Кнуренко Олена Сергіївна - Директор. Тел: 0444242324
E-mail* market@filters.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Закрите акціонерне товариство «Фабрика технічних тканин «ТЕХНОФІЛЬТР»
(далі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 23 серпня 2012 року з 16:00 до 16:50.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 серпня 2012 року о 17:00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Київ, вул. Серпова, б. 11 , кімната 7
Місцезнаходження Товариства: вул. Серпова,11, м. Київ, 03115.
Порядок денний доповнено наступним питанням:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010, 2011 роки.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010, 2011 роки.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2010, 2011 роки.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2010,2011 роки.
9. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію); про (обрання) визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства; про (обрання) визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; про визначення дати припинення ведення реєстру; про порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства; про затвердження рішення про дематеріалізацію; про визначення персонального способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій Товариства).
10. Про обрання Уповноваженого на зберігання документів системи реєстру Товариства.
11. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати його послуг.
12. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства).
13. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про директора, про ревізійну комісію (Ревізора), принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
14. Про обрання реєстратора, який буде здійснювати ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та затвердження умов договору на ведення реєстру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний 2011 р. Звітний (Попередній) 2010 р. Попередній 2009р.
Усього активів 15331 11612 11417
Основні засоби ( залишкова вартість ) 3427 2979 2929
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси в т.ч. готова продукція 6437 5067 3752
Сумарна дебіторська заборгованість 1767 1469 2596
Грошові кошти та їх еквіваленти 3096 1642 1417
Нерозподілений прибуток 10920 7178 6524
Власний капітал 12633 8892 8238
Статутний капітал 1290 1290 1290
Довгострокові зобов'язання - 323 1608
Поточні зобов'язання 2698 2397 1571
Чистий прибуток (збиток) 3742 654 911
Середньорічна кількість акцій (шт.) - - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88 84 85


Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київ, вул. Серпова, б. 11, приймальня, кожного робочого дня з 09.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства - Кнуренко Олена Сергіївна.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 17 серпня 2012 року.
Телефони для довідок: (044) 4242324
Повідомлення опубліковано 09.07.2012року в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №127
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кнуренко Олена Сергіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.07.2012
(дата)