Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.03.2021 13:45:02
Дата здійснення дії: 18.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Код за ЄДРПОУ:  00306845
Текст повідомлення: 

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»

(ідентифікаційний код 00306845)

Повне найменування та місцезнаходження Товариства

Приватне акціонерне товариство «Фабрика технічних тканин «Технофільтр», 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

19 квітня 2021 р. о 08.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення ширпотребу,  кімната переговорів, другий поверх).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів – 07-20 год., закінчення реєстрації акціонерів – 07-50 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

«14» квітня 2021 р. станом на 24 годину

4. Перелік питань, що включаються до порядку денного

1) Про обрання лічильної комісії.

2) Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

3) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

4) Про розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду (прийняття рішення за наслідками його розгляду).

5) Про затвердження річного звіту товариства.

6) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  2020 р.

7) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за  2020р.

8) Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020р.

9) Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 2020р.

10) Про зміну місцезнаходження Товариства.

11) Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.

12) Про прийняття рішення про припинення Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР" (Ідентифікаційний код юридичної особи  31107060) шляхом ліквідації за рішенням єдиного засновника (учасника)  ПРАТ «Фабрика технічних тканин «ТЕХНОФІЛЬТР» та покладання обов’язків  ліквідаційної комісії на директора Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР" (Ідентифікаційний код юридичної особи  31107060)

13) Про затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР"(Ідентифікаційний код юридичної особи  31107060)

 14) Про затвердження порядку та строків проведення ліквідації Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР"(Ідентифікаційний код юридичної особи  31107060)

  15) Про затвердження порядку розподілу майна Дочірнього підприємства "Торговий дім "ТЕХНОФІЛЬТР" (Ідентифікаційний код юридичної особи  31107060), що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

4.1. Проекти рішень з питань порядку денного

1. Обрати лічильну комісію в складі Швець Олена Павлівна; Данілова Наталія Михайлівна

2. Обрати Головою зборів: Кнуренко Олену Сергіївну; Секретарем зборів: Денисенко Ганну Вікторівну

3. Встановити наступний порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

3.1.згідно закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

3.2.рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок. Кількість голосів, при голосуванні за технічними питаннями, дорівнює кількості акцій, що належать акціонерам, які приймають участь у голосуванні;

3.3. голосування з питань обрання осіб до складу органів товариства (наглядової ради, директора та ревізора) здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера  помножується  на  кількість  членів органу акціонерного товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

3.4. бюлетені для голосування, у тому числі для кумулятивного голосування, засвідчуються печаткою Товариства. При реєстрації особи для участі у загальних зборах, бюлетень може додатково засвідчуватись підписом члена реєстраційної комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів;

3.5.встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови зборів та

 провести голосування. Після розгляду питань порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.6.доповідь з питань порядку денного Зборів  - до 10 хв.;

3.7.виступи з питань порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

4. Затвердити звіт виконавчого органу за 2020 рік, що додається до протоколу.

5. Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік, що додається до протоколу.

6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020р, що додається до протоколу.

7. Затвердити звіт Ревізора Товариства за  2020 р., що додається до протоколу.

8.  8.Збиток Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

9. Затвердити (схвалити) договори, значні правочини, правочини із заінтересованістю, укладені Товариством в 2020 році згідно з Додатком до протоколу.

10. Змінити  місцезнаходження Товариства на м. Чернігів,  Проспект Миру , буд 194

 Директору Товариства або особі, що виконує його обов’язки, забезпечити державну реєстрацію зміни місцезнаходження, вчиняти також інші необхідні дії, а також видавати відповідні довіреності на вчинення таких дій.

11. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Директору Товариства або особі, що виконує його обов’язки, забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту, а також видавати відповідні довіреності на вчинення таких дій.

12. Припинити Дочірнє підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР" (Ідентифікаційний код юридичної особи – 31107060) шляхом ліквідації (за рішенням єдиного засновника (учасника)  ПРАТ «Фабрика технічних тканин «ТЕХНОФІЛЬТР»). Виконання функцій ліквідаційної комісії покласти на директора Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР" Смірнова Юрія Анатолійовича (ідентифікаційний код 2258405092).

 13.Затвердити порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог до Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР"(Ідентифікаційний код юридичної особи – 31107060) а саме: строк заявлення кредиторами своїх вимог до Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР" становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації. Вимоги кредиторів направляються за місцезнаходженням Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР", розглядаються директором, який приймає рішення стосовно кожної вимоги окремо та  направляє кредитору своє рішення не пізніше тридцяти днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора.

   14.Затвердити порядок та строки проведення ліквідації Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР"(Ідентифікаційний код юридичної особи – 31107060) а саме: ліквідація має бути завершена не пізніше 31.12.2021 року; директор зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та письмово повідомити в установлені строки  кожного з боржників про ліквідацію підприємства; надати наглядовій раді ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»  відомості про створені підприємством господарські товариства, дочірні підприємства інші юридичні особи, корпоративні права яких належать підприємству; закрити усі рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації; провести інвентаризацію майна; забезпечити виявлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб, заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників; звільнити працівників відповідно до законодавства; після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду та подати його на затвердження наглядовій раді ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»; провести розрахунки з кредиторами підприємства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України; скласти ліквідаційний баланс та подати на затвердження наглядовій раді ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» та забезпечити подання податковим органам для проведення перевірки.

  15. Затвердити порядок розподілу майна Дочірнього підприємства "Торговий Дім "ТЕХНОФІЛЬТР" (Ідентифікаційний код юридичної особи  31107060), що залишиться після задоволення вимог кредиторів а саме: майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр».

5. 00306845smida.gov.ua - адреса власного веб - сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"

6.  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до

загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в кімнаті для переговорів у приміщенні адміністрації товариства на другому поверсі, в день проведення зборів – в приміщенні ширпотребу, в кімнаті переговорів на другому поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Швець Олена Павлівна

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у загальних зборах.

Права акціонера, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом чинності таких прав, згідно чинного законодавства.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, шляхом направлення простого листа та/або електронного повідомлення щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань

 

до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого законом;

неповноти даних, передбачених законом;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з вищезазначених підстав, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

 

Звітний (2020р.)

Попередній (2019р.)

Усього активів

15693

26055

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4598

8133

Запаси

7377

5056

Сумарна дебіторська заборгованість

1564

3494

Гроші та їх еквіваленти

1750

2150

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

11835

23364

Власний капітал

13886

25077

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1290

1290

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

120

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

1687

978

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

0

0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

107500

107500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

 

 Директор ПрАТ «Фабрика технічних

 тканин  «Технофільтр»                                                                            __Ковтун Л.І._______