Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.05.2020 16:05:01
Дата здійснення дії: 29.05.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Код за ЄДРПОУ:  00306845
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»
(ідентифікаційний код 00306845)
Повне найменування та місцезнаходження Товариства    Приватне акціонерне товариство «Фабрика технічних тканин «Технофільтр», 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів    30 червня 2020 р. о 10.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення ширпотребу, кімната переговорів).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах    Початок реєстрації акціонерів – 09-50 год., закінчення реєстрації акціонерів – 10-20 год. 
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах    «24» червня 2020 р. станом на 24 годину
    
4. Перелік питань, що включаються до порядку денного
1) Про обрання лічильної комісії.
2) Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4) Про припинення повноважень директора Товариства.
5) Про обрання директора Товариства.
          6) Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.
7) Про затвердження рішень наглядової ради про створення товариств з обмеженою відповідальністю.
4.1. Проекти рішень з питань порядку денного
1. Обрати лічильну комісію в складі Швець Олена Павлівна; Данілова Наталія Михайлівна 
2. Обрати Головою зборів: Кнуренко Олену Сергіївну; Секретарем зборів: Денисенко Ганну Вікторівну
3. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
3.1.    згідно закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
3.2.    рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок. Кількість голосів, при голосуванні за технічними питаннями, дорівнює кількості акцій, що належать акціонерам, які приймають участь у голосуванні;
3.3. Голосування з питань обрання осіб до складу органів товариства (наглядової ради, директора та ревізора) здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера  помножується  на  кількість  членів органу акціонерного товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
3.4.    встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови зборів та провести голосування. Після розгляду питань порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
3.5.    доповідь з питань порядку денного Зборів  - до 10 хв.;
3.6.    виступи з питань порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
4. Припинити повноваження директора Товариства Білявенко Володимира Станіславовича згідно поданої ним заяви з 30.06.2020р.
5. Обрати виконуючого обов’язки директора Товариства [зазначається особа, визначена шляхом кумулятивного голосування] строком до обрання наглядовою радою в порядку, встановленому статутом Товариства, директора Товариства.
6. Затвердити статут в новій редакції (додається до протоколу)
7. Затвердити рішення наглядової ради про створення товариств з обмеженою відповідальністю (згідно з додатком до протоколу).

5. 00306845smida.gov.ua - адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в кімнаті для переговорів у приміщенні ширпотребу на другому поверсі.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Швець Олена Павлівна
Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у загальних зборах.
Права акціонера, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом чинності таких прав, згідно чинного законодавства.
Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, шляхом направлення простого листа та/або електронного повідомлення щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого законом;
неповноти даних, передбачених законом;
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з вищезазначених підстав, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.


   
Директор
ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»                     Білявенко В.С.