Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2019 13:28:01
Дата здійснення дії: 22.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Код за ЄДРПОУ:  00306845
Текст повідомлення: 

„Затверджено”

на засіданні Наглядової Ради

Приватного акціонерного товариства

«Фабрика технічних тканин «Технофільтр» від 27.02.2019

 

Голова Ради         

_____________     Кнуренко С.В.

Члени Ради           

_____________     Денисенко Г.В.

_____________     Кнуренко О.С.

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»

(ідентифікаційний код 00306845)

Повне найменування та місцезнаходження Товариства

Приватне акціонерне товариство «Фабрика технічних тканин «Технофільтр», 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

22 квітня 2019 р. о 10.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення ремонтно-механічної майстерні,  кімната 7, перший поверх).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів – 09-50 год., закінчення реєстрації акціонерів – 10-20 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

«17» квітня 2019 р. станом на 24 годину

 

 

4. Перелік питань, що включаються до порядку денного

1) Про обрання лічильної комісії.

2) Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

3) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

4) Про розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду

5) Про затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

6) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018р.

7) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за  2018 р.

8) Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018р.

9) Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

10) Про обрання ревізора Товариства

11) Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 2018 р.

 

4.1. Проекти рішень з питань порядку денного

1. Обрати лічильну комісію в складі Швець Олена Павлівна; Данілова Наталія Михайлівна

2. Обрати Головою зборів: Швиденко Олександра Сергійовича; Секретарем зборів: Денисенко Ганну Вікторівну

3. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

3.1.         згідно закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

3.2.         рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок. Кількість голосів, при голосуванні за технічними питаннями, дорівнює кількості акцій, що належать акціонерам, які приймають участь у голосуванні;

3.3. Голосування з питань обрання осіб до складу органів товариства (наглядової ради, директора та ревізора) здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера  помножується  на  кількість  членів органу акціонерного товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

3.4.         встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови зборів та провести голосування. Після розгляду питань порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5.         доповідь з питань порядку денного Зборів  - до 10 хв.;

3.6.         виступи з питань порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

4. Затвердити звіт виконавчого органу.

5. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік, що додається до протоколу.

6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р, що додається до протоколу.

7. Затвердити звіт Ревізора Товариства за  2018 р.

8. Прибуток Товариства за 2018 рік направити на поповнення оборотних коштів Товариства.

9. Обрати строком на три роки членами наглядової ради осіб, згідно результатів кумулятивного голосування. Встановити розмір винагороди членів наглядової ради згідно штатного розпису.

10. Обрати ревізором Товариства строком на три роки особу, згідно результатів кумулятивного голосування.

11. Затвердити (схвалити) договори, значні правочини, правочини із заінтересованістю, укладені Товариством в 2018 році згідно з Додатком до протоколу.

 

5.htth//00306845smida.gov.ua - адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в кімнаті для переговорів у приміщенні адміністрації товариства на другому поверсі, а вдень проведення зборів – в к. №7

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Швець Олена Павлівна

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у загальних зборах.

Права акціонера, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом чинності таких прав, згідно чинного законодавства.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, шляхом направлення простого листа та/або електронного повідомлення щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до

 

проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого законом;

неповноти даних, передбачених законом;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з вищезазначених підстав, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 

 

7. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

Період

 

Звітний (2018р.)

Попередній (2017р.)

Усього активів

27253

32791

Основні засоби

8631

8360

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

3811

5061

Сумарна дебіторська заборгованість

2389

2636

Грошові кошти та їх еквіваленти

3157

2536

Нерозподілений прибуток

23855

26721

Власний капітал

25568

28434

Статутний капітал

1290

1290

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

1685

4357

Чистий прибуток (збиток)

0

0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

107500

107500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду

(осіб)

65

70

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:

 

Директор

ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр»                                            Білявенко В.С.